Επενδύσεις

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το γραφείο μας  αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη προετοιμασία, υποβολή και υποστήριξη επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,υποβολη φακέλων αναπτυξιακού νομού 3299 και υποβολή φακέλων leader CLLD- υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ΠΑΑ 2014-2020

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε :

  • • Την αξιολόγηση των επιχειρήσεων βάσει των βασικών προϋποθέσεων του κάθε προγράμματος για την επιλεξιμότητά τους. Στην περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούμε την επιχείρηση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από το εκάστοτε πρόγραμμα και υπολογίζουμε την βαθμολογία της, παρέχοντας παράλληλα συμβουλές με στόχο τη βελτίωση της.
  • • Τη σύνταξη της επενδυτικής πρότασης και την υποβολή της τόσο στο πληροφοριακό σύστημα (ηλεκτρονική υποβολή) όσο και την πρωτοκόλληση του φυσικού φακέλου στον αρμόδιο Φορέα Υποδοχής, μετά από τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, παραδίνοντας στην επιχείρηση αντίγραφο του υποβαλλόμενου φακέλου.
  • • Υποστήριξη του υποβαλλόμενου φακέλου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Επικοινωνία & συνεργασία με τους αξιολογητές για την παροχή πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση (εφόσον ζητηθούν), όσο και για τη σύνταξη και παράδοση επιπλέον συμπληρωματικών μελετών.
  • • Την παροχή συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (μετά τη λήψη της απόφασης έγκρισης).
  • • Τη σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων ελέγχου είτε ενδιάμεσου, είτε ολοκλήρωσης, μετά τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύνταξη τους, παραδίνοντας τα αντίστοιχα αντίγραφα αυτών στην επιχείρηση.
  • • Την υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου της αίτησης ολοκλήρωσης, μέχρι τελικώς την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Search